Smraďačka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Uvnitř hlubokých bělokarpatských lesů leží skrytý, ale od pradávna známý léčivý sirný pramen. Nedávno byl vzorně opraven a zatřešen a vzniklo tak pěkné výletní místo. Pramen popsal již v roce 1578 tehdy významný lékař a balneolog dr. Tomáš Jordán z Kluže (Klausenburgu) a text z němčiny přeložil dobovou češtinou Ondřej Zborský: „K vysušování lidé tlustých tato Voda (korytnenská) velmi pomocná bude, kůži činí skvělejší, ačkoliv z počátku drsnatost na ni uvede. Což těm vědomé jest, kteříži se někdy Mořské vodě myli. - Ti, kteří kámen mají moc její prospěšnou býti shledají. Tolikéž těm, kteří si hlavu mýti budou, v prašivosti a lupích hlavy, bez pochybnosti šťastně se povede. Anobrž ku posilnění hlavy a vysušení mozku, nemalou pomoc přinese, A protož v nemocech tuhých, neb odporných, kteréž od jiných Vod přemoženy býti nemohou, saudím aby této užíváno bylo, poněvadž za silnější a mocnější, než-li Jiné Vody Moravské držána býti má.“ (zpracováno na základě informační tabulky u studánky).